Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. Sothinkmedia.com daje ci prawo do dostępu i pobierania materiałów, w tym między innymi oprogramowanie, pliki, obrazy lub wydania prasowe, ze strony wyłącznie dla twojego indywidualnego i niekomercyjnego użycia pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych Zastrzeżone zawiadomienia przymocowane do oryginalnych materiałów lub dowolnych kopii materiałów. Wszelkie wykorzystanie pobierania do publicznych dystrybucji, celów komercyjnych lub innych celów wszelkich typów na innych stronach internetowych, sieci komputerowych lub mediach samolotowych jest zabronione. Wszystkie wydania materiałów na stronie są chronione prawem autorskim. Wszelkie nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów, układu strony internetowej i projektowania może naruszać prawo autorskie, prawo znaków towarowych lub inne odpowiednie prawo. W odniesieniu do jakiegokolwiek zachowania naruszenia przepisów, Sothinkmedia.com ma prawo do przyjmowania prawnych i uczciwych środków zaradczych.

1. Oświadczenie

W odniesieniu do materiałów i informacji objętych na stronie internetowej, w tym między innymi SMS -y, obrazy, punkty widzenia, recenzje, strony internetowe lub linki, SothinkMedia.com nie daje gwarancji dokładności, kompletności, wystarczalności i niezawodności takich materiałów oraz zawartość pomimo prób dostarczenia dokładnych materiałów i informacji na stronie. Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane za pomocą witryny są wykonywane według własnego uznania i ryzyka, a ty ponisz wyłączną infekcję systemu komputerowego lub utratę danych wynikających z pobrania takich materiałów lub korzystania z Witryny . Sothinkmedia.com zdecydowanie zrzeka się wszelkich odpowiedzialności za błędy lub pominięcie treści w Witrynie oraz wszelką wyraźną lub domyślną gwarancję na materiały i informacje, w tym między innymi gwarancje związane z własnością, braku naruszenia strony trzeciej'S prawa, jakość i brak wirusa komputerowego. SothinkMedia.com może wprowadzić zmiany w zawartości Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia, odwiedź stronę, aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji.

Sothinkmedia.com wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczonych przez firmy inne niż SothinkMedia.com w Witrynie tylko za dostarczanie powiązanych informacji, a takie wzmianki nie oznacza uznania Sothinkmedia.com lub zalecenie takich produktów lub rozwiązań.

2. Korzystanie z oprogramowania

Wszelkie oprogramowanie do pobrania lub użycia z tej witryny to praca chroniona prawem autorskim SothinkMedia.com. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest zawarta w pakiecie oprogramowania lub innych obowiązujących umów licencyjnych podpisanych przez Ciebie oraz Sothinkmedia.com ((“Umowa licencyjna”). Przed skorzystaniem z oprogramowania musisz odczytać i zaakceptować wszystkie warunki takiej umowy licencyjnej. Wszelkie zastosowanie, reprodukcja lub dystrybucja oprogramowania, które nie jest zgodne z umową licencyjną, jest domyślnie zabroniony.

Oprogramowanie jest uzasadnione, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych w umowie licencyjnej, SothinkMedia.com zrzeka się wszystkich gwarancji i warunków w odniesieniu do oprogramowania, w tym wszystkich domniemanych gwarancji i warunków zdolności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu lub braku naruszenia.

3. Informacja zwrotna

Wszelkie komentarze lub materiały wysyłane do Sothinkmedia.com, w tym bez ograniczeń, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej strony internetowej lub innych produktów, programów lub usług Sothinkmedia.com (“Informacja zwrotna”; Sothinkmedia.com nie będzie miał żadnego zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i będzie wolny do odtwarzania, używania, ujawniania, wystawienia, wyświetlania, przekształcania, tworzenia prac pochodnych i rozpowszechniania informacji zwrotnych innym bez ograniczeń i będzie swobodnie korzystać z jakichkolwiek pomysłów, Pojęcia, know-how lub techniki zawarte w takich opiniach w dowolnym celu, w tym między innymi opracowywanie, produkty produkcyjne i marketingowe zawierające takie opinie.

4. Oświadczenie o prawach autorskich

Wszystkie materiały, produkty i usługi objęte na stronie będą chronione przez prawo autorskie. Sothinkmedia.com jest właścicielem wszystkich praw autorskich, chyba że zaznaczono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody SothinkMedia.com, żadna treść w Witrynie nie może być kopiowana, rozpowszechniana, fotokopowana, odtwarzana, połączona lub przesyłana z super-linkami lub używana do jakiegokolwiek innego komercyjnego celu przez jakąkolwiek osobę, chyba że pobrano inaczej lub Wydrukowane do użytku niekomercyjnego i indywidualnego. Wszystkie logo, znaki towarowe, nagłówki stron, obrazy, ekran splasowy i grafika wyświetlane na tej stronie to znaki serwisowe i/lub sukienka handlowa Sothinkmedia.com. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, którykolwiek z znaków nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę lub podmiot.

5. Ogólne

Sothinkmedia.com może zrewidować te warunki w dowolnym momencie bez dalszych powiadomień i od czasu do czasu należy odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć najnowsze warunki, ponieważ warunki stanowią całą umowę między tobą a sothinkmedia.com i są wiążące w stosunku do tej witryny , Zastosowanie wszelkich wcześniejszych umów między tobą a Sothinkmedia.com dotyczącymi korzystania z tej witryny. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie warunków jest nieważne przez jakiekolwiek prawo, przepis, postanowienie lub regulację jakiegokolwiek rządu, taka nieważność nie wpłynie na wykonalność jakichkolwiek innych przepisów warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na obronę, odszkodowanie i trzymanie sothinkmedia.com, jej podmiotów stowarzyszonych i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników niezadowoleni za i wszystkie roszczenia, straty, odszkodowania, zobowiązania, koszty i wydatki, w tym adwokat’opłaty, wynikające z treści użytkownika lub związane z korzystaniem z Witryny lub naruszenie dowolnego z terminów.

6. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych warunków użytkowania lub innych pytań, skontaktuj się z SothinkMedia.com na Skontaktuj się z nami Strona na stronie.