Условията за ползване са приложими за всички потребители или браузъри, които имат достъп до този уебсайт. Sothinkmedia.com ви предоставя правото на достъп и изтегляне на материали, включително, но не само, софтуера, файловете, изображенията или пресата, от сайта единствено за вашата индивидуална и нетърговска употреба при условие, че запазвате авторските права и други Собствени известия, прикрепени към оригиналните материали или всякакви копия на материалите. Всяко използване на изтеглянето за публични дистрибуции, търговски цели или други цели на всякакви видове на друг уебсайт, мрежовата компютърна среда или самолетни медии е забранено. Всички издания на материалите на сайта са защитени с авторски права. Всяко неразрешено използване на всякакви материали, оформление и дизайн на уеб страница може да наруши закона за авторското право, закона за търговските марки или други съответни закони. По отношение на всяко поведение за нарушаване на разпоредбите, SothinkMedia.com има право да приема законни и справедливи средства за защита.

1. Отказ от отговорност

По отношение на материалите и информацията, обхванати от уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, гледни точки, отзиви, уеб страници или връзки, sothinkmedia.com не дава гаранция за точността, пълнотата, достатъчността и надеждността на такива материали и съдържание, въпреки опитите му да предостави точни материали и информация на сайта. Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на сайта, се извършват по ваша собствена преценка и риск и вие носите отговорност единствено за всяка инфекция на вашата компютърна система или загуба на данни, които са резултат от изтеглянето на такива материали или използване на сайта . Sothinkmedia.com определено отказва всякаква отговорност за грешки или пропускане на съдържанието на Сайта и всяка изрична или неявна гаранция за материалите и информацията, включително, но не само гаранциите, свързани с собствеността, без намеса на трета страна'S права, качество и нямате компютърен вирус. SothinkMedia.com може да направи промени в съдържанието на уебсайта по всяко време без никакво уведомяване, моля, посетете сайта, за да получите достъп до актуалната информация.

SothinkMedia.com споменава продуктите или решенията, предоставени от компаниите, различни от sothinkmedia.com, в сайта само за предоставяне на свързана информация и такова споменаване не означава SothinkMedia.com Разпознаване или препоръка на такива продукти или решения.

2. Използване на софтуер

Всеки софтуер, който е на разположение, който да бъде изтеглен или използван от този сайт, е защитената с авторски права работа на sothinkmedia.com. Използването на софтуера е обект на условията на лицензионното споразумение, което придружава или е включено в пакета на софтуера или други приложими лицензионни споразумения, подписани от и между вас и sothinkmedia.com (“Лицензионно споразумение”). Трябва да прочетете и приемате всички условия на такова лицензионно споразумение, преди да използвате софтуера. Всяко използване, възпроизвеждане или разпространение на софтуера, който не е в съответствие с лицензионното споразумение, имплицитно е забранено.

Софтуерът е оправдан, ако изобщо, само според условията на лицензионното споразумение. С изключение на това, което е оправдано в лицензионното споразумение, SothinkMedia.com отказва всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, годност за определена цел, заглавие или не-намерение.

3. Обратна връзка

Всякакви коментари или материали, изпратени до sothinkmedia.com, включително без ограничение отзиви, като въпроси, коментари, предложения или свързана с тях информация относно софтуера, този уебсайт или други продукти, програми или услуги на sothinkmedia.com (“Обратна връзка”), се счита за не-конфиденциално. Sothinkmedia.com няма никакво задължение по отношение на такава обратна връзка и е свободен да възпроизвежда, използва, разкрива, излага, показва, трансформира, създава производни и разпространява обратната връзка на други без ограничение и е свободен да използва каквито и да било идеи, Концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за каквато и да е цел, включително, но не само, разработване, производство и маркетингови продукти, включващи такава обратна връзка.

4. Декларация за авторски права

Всички материали, продукти и услуги, обхванати на сайта, трябва да бъдат защитени от закона за авторското право. SothinkMedia.com притежава всички авторски права, освен ако не е посочено друго. Без предварително писмено разрешение на sothinkmedia.com, всяко съдържание на сайта не се копира, разпространява, фотокопира, възпроизвежда, свързва или предава със супер връзки или се използва за друга търговска цел от никое лице по някакъв начин, освен ако не е изтеглено или не е изтеглено или не е изтеглено или не е изтеглено друго или не е изтеглено друго или друго, освен ако не е изтеглено или не е изтеглено друго или друго отпечатани за нетърговска и индивидуална употреба. Всички лога, търговски марки, заглавки на страници, изображения, екран за пръски и графики, показани на този сайт, са сервизни марки и/или търговска рокля на sothinkmedia.com. С изключение на изрично разрешеното тук, на която и да е от марката не е разрешено да бъде разпространено под каквато и да е форма или по някакъв начин от всяко физическо лице или от всяко образувание.

5. Общи

Sothinkmedia.com може да преразгледа тези Условия по всяко време без допълнително уведомление и трябва да посещавате тази страница от време на време, за да преразглеждате последните условия, тъй като условията представляват цялото споразумение между вас и sothinkmedia.com и обвързвате с използването на този сайт , замества всички предишни споразумения между вас и sothinkmedia.com, свързани с използването на този сайт. Ако някаква разпоредба на условията се държи невалидно от който и да е закон, правило, заповед или регламент на което и да е правителство, такава недействителност не засяга приложимостта на други разпоредби на условията. Достъпът до този сайт се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите sothinkmedia.com, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители безвредни от и срещу всички искове, загуби, щети, задължения, разходи и разходи, включително адвокати’Такси, произтичащи от или свързани с вашето потребителско съдържание, използване на сайта или нарушение на някой от условията.

6. Информация за контакт

Ако имате въпроси относно тези Условия за ползване или други въпроси, моля, свържете се с SothinkMedia.com на Свържете се с нас страница на сайта.